Skip to content

Blogi: Pelille heittäytyvät lapset – Miten pelille heittäytyminen mahdollistetaan kaikille lapsille?

fullsizeoutput_a5df

Blogi: Arto Tuohisto-Kokko GrIFK valmennuspäällikkö 30.5.22

Pelille heittäytyvät lapset – Miten pelille heittäytyminen mahdollistetaan kaikille lapsille?

Tämä on blogikirjoitus GrIFK sivuille Palloliiton uusimmasta lasten ja nuorten valmennuksen laadun kehittämisprojektista. GrIFK sivuille kirjoitetun jutun kohderyhmänä on oman seuran valmentajat, pelaajat ja vanhemmat ja muut jotka löytävät jutun. 

Asiasta on paljon puhuttu jo Palloliiton sisäisissä koulutuksissa mutta seuroilla nyt kova homma viedä käytäntöön. Palloliiton haluaa kehittää lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristössä. Yksi tärkeimmistä päätavoitteista on jo jonkin aikaa ollut että jokaisella pelaajalla on koulutettu ja osaava valmentaja. Muita päämääriä ovat lasten valmennuksen arvostuksen nostaminen ja lisätä puhetta lasten valmennuksesta.

Palloliitto haluaakin nyt kehittää seurojen asiantuntemuksen avulla pelaajakehityksen linjauksia, tulokulmana pelille heittäytyminen jokaiselle (tasosta riippumatta). Pelin halutaan olevan toiminnan ytimessä, täysillä tekeminen ja harjoitteluun ja peliin heittäytyvät pelaajat tärkeitä asioita.

Tästä päästiinkin sloganiin Pelille heittäytyvät lapset.

Mitä pelille heittäytyminen sisältää? Urheilua, intohimoa, itsensä haastamista, intensiteettiä, läsnäoloa, itsensä kehittämistä ja vapauden tunnetta.

Kun halutaan kehittää lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristössä mitä valmennuksen ydintaidolla tarkoitetaan: Tarkoitetaan valmentajan taitoa, joka on ehdottoman tärkeää hallita halutun vaikutuksen aikaan saamiseksi.

Näitä ydintaitoja ovat urheiluosaaminen, lajiosaaminen, suunnittelutaito, organisointitaito, pedagoginen taito, ryhmänhallintataito, palautteenantotaito, esiintymistaito, motivointitaito, kohtaamistaito ja itsearviointitaito. Mitkä sinusta ovat tärkeimmät ydintaidot lasten valmentajille?

Päämääränä tällä projektilla on tehdä  lasten valmennuksessa kehitysloikka yhteisesti valittuun suuntaan. Halutaan ottaa yksi harkittu askel eteenpäin laajalla rintamalla siten että vaikuttavuus suomalaiselle jalkapallolle on suuri.

Suunnanmuutos kohti lapsilähtöisempää toimintaa, pelikeskeistä valmennusta ja täysillä tekemisen kulttuuria.Tavoitteena on painopisteen vaihto psyykkisiin ja sosiaalisiin lasten valmentamisen ydintaitoihin. Onko joukkuetaktinen valmentaminen ollut korostetun suuressa roolissa liian varhain?

Nyt nostetaan tärkeimmiksi asioiksi lapsen innostamista edistävät taidot kuten palautteenantotaito, kohtaamistaito, ryhmänhallintataito, esiintymistaito ja organisointi-ja suunnittelutaidot.

Ydintaidoilla rakennetaan motivoivaa oppimisympäristöä. Oppimista tukeva myönteinen ja innostava ilmapiiri, liikkumisen määrä korkea, toistoja pallolla runsaasti ja täysillä yrittäminen erityiseksi arvoksi.

Samalla ollaan rakentamassa laatuverkostoa lasten valmennuksen avaintoimijoille, jonka tavoitteena on saattaa lapsuusvaiheen kehittämisen ydinviestit yhtenäisenä kaikille. Lisäksi halutaan tunnistaa laadun kehittämisen tarpeet ja jakaa paremmin hyvät käytännöt ja toimintatavat.

Lapsuusvaiheen valmennuksen painopisteet haluttaisiin saada myös osaksi seurojen valmennuslinjaa ja pelaajakehityksen strategiaa. Lasten valmennuksen avaintoimijoiden verkostoiminen antaa mukana olijoille mahdollisuuden vaikuttaa valtakunnallisesti lapsuusvaiheen kehittämiseen.

Seurat ovat osallistuneet näiden asioiden työstämiseen lasten valmennuksen ydintaitojen määrittelyyn. Nyt keväällä 2022 nämä lasten valmennuksen valmennuslinjapäivitystä koskevat asiat on tiedotettu kaikille. Kaiken lisäksi  toukokuussa lanseerattiin ja otettiin koekäyttöön uusi havaintolomake harjoitusten ja otteluiden laadun seurantaan.

 

Havainnointilomakkeen käyttöönotto

LAPSEN INNOSTAMISTA EDISTÄVÄT TAIDOT

  • Oppimista tukeva myönteinen ja innostava ilmapiiri
  • Liikkumisen määrä on korkea (80%)
  • Toistoja pallolla runsaasti
  • Täysillä yrittäminen erityiseksi arvoksi

Tavoitteita havainnointi- ja seurantalomakeen käyttöönottoon

Tavoitteita havainnointi- ja seurantalomakkeen käyttöönottoon on suunnata fokusta harjoittelun vaikuttavuuden avaintekijöihin. Luodaan tarkempi viitekehys valmentajien toiminnan kehittämiseen ja palautteenantoon ja saadaan ”mutua” parempi näkymä ja arvio nykytilasta

1) Valmentajan toiminta on innostavaa (1-10)

 Valmentajan kommunikointi on aktiivista ja kannustavaa, valmentaja antaa palautetta, huomioi lapset ja esiintyy energisesti.

Valmentaja on motivaatioilmaston tärkein vaikuttaja. Valmentajan esiintyminen, taito antaa lapsen kehitysvaiheeseen sopivaa kannustavaa palautetta sekä kyky olla läsnä, luovat edellytykset vaikuttavalle harjoitustapahtumalle.

Tässä arvioidaan valmentajan toimintaa. Näkyvätkö ydintaidot käyttäytymisessä ja harjoitusten johtamisessa. Erityisesti palautteenanto- ja esiintymistaito ovat ratkaisevia. Tapahtuuko yksilöllisiä kohtaamisia harjoitusten aikana. Välittyykö valmentajasta innostava ja energinen läsnäolo.

  • Avoimeen kohtaan voit kirjata lyhyesti havaintoja ydintaidoista, joilla valmentaja synnyttää motivoivan ilmapiirin: ”esim. valmentaja antaa kannustavaa ja positiivista palautetta tai valmentajan kommunikointi on vähäistä, joka vaikuttaa lasten toimintaan”.

2) Lapset ovat harjoitusajasta liikkeessä (1-100% ajasta)

Aktiivinen lajinomainen liikkuminen, harjoitusten sisällä ja siirtymissä ei ole tarpeetonta odottelua. Harjoitukset mahdollistavat kaikkien liikkumisen.

Harjoittelun tulisi sisältää mahdollisimman paljon lajinomaista liikettä. Tavoitetasoksi on asetettu harjoituksen kokonaiskestosta 80%, jonka saavuttaminen vaatii tehokasta ja sujuvaa harjoitusten johtamista sekä peruspilarina hyvin suunniteltua ja organisoitua harjoitusta.

Pelitaitoharjoitteissa seuraa pelaajien toimintaa: mahdollistaako kaikkien jatkuvan osallistumisen. Esimerkiksi kulma-/ päätypelit voivat johtaa alhaiseen liikkumisen määrään, jos valmentaja ei toiminnallaan säätele toimintaa.

Avoimeen kohtaan voit kirjata lyhyesti syitä, jotka tulokseen johtivat, esimerkiksi: ”siirtymiin hukattiin merkittävästi aikaa, valmentaja keskeytti toiminnan useaan otteeseen tai ohjeistukset kestivät tarpeettoman kauan.” TAI ”organisoinnissa ja suunnittelussa tehokkaat siirtymät huomioitu, palautteenantohetket ja koutsaustuokiottehokkaita ja selväsanaisia jne.”

3) Toistojen määrä ja pallokosketukset (1-10)

Harjoitukset mahdollistavat jokaiselle aktiivista toimintaa pallon kanssa

Lasten harjoittelussa pallokosketusten määrä on ratkaisevan tärkeää. Määrään vaikuttaa merkittävästi harjoitteen suunnittelu ja organisointi, jolla mahdollistetaan kaikille pelaajille riittävä määrä toimintaa pallon kanssa. Valmentajan harjoitteiden rytmittäminen ja johtaminen joko lisää tai vähentää mahdollisuuksia kasvattaa kosketusten määrää.

Tärkeää saada suuntaa-antava näkymä harjoittelun vaikuttavuudesta. Absoluuttisiin arvioihin pääsee vain mittareilla. Muodosta näkemys siitä, kuinka paljon pallo on mukana harjoitteissa. Onko peliharjoitteet organisoitu niin, että jokainen pelaaja saa toistuvasti ratkaistavia pelitilanteita pallolla. Jos mahdollista, tee vertailun vuoksi myös muutama arviointi seuraamalla esimerkiksi yhtä pelaajaa ja laske kosketusmäärät (esim. 100 tatsia on todella vähän –800 on runsaasti).

Avoimeen kohtaan voit lyhyesti arvioida vaikuttavia tekijöitä, esim: Ovatko pelitaitoharjoitteet sellaisia, jossa jokainen pelaaja saa toimintaa pallon kanssa (vrt. 3vs3 versus6vs6). Onko alkurutiinit hyödynnetty niin, että pallo on läsnä täysin tai osittain.

4) Lapset yrittävät täysillä (1-10)

Lapset pyrkivät rohkeasti riistämään palloa ja toimimaan rohkeasti hyökätessä. Lapset eivät luovuta ja jätä tilanteita kesken. Kaikki lapset ovat läsnä harjoitteissa ja heittäytyvät pelille.

Kaiken toiminnan tulisi johtaa siihen, että lapset heittäytyvät pelille ja yrittävät parhaansa koko harjoituksen ajan. Kun valmentaja on taitava luomaan motivoivan ilmaston sekä luo toiminnallaan kannustavan ja kehitysvaiheeseen sopivan vaatimustason, kiinnittyvät lapset lajiin ja kehittyvät.

Arvioi lasten toimintaa. Innostavan ja kannustavan valmennuksen tulisi näkyä lasten suorittamisessa. Onko lapsilla aktiivinen pyrkimys ja halu voittaa pallo itselle.

Pyrkivätkö lapset toimimaan hyökätessä rohkeasti pallolla.

Jäävätkö tilanteet kesken esimerkiksi menetyksen jälkeen vai näkyykö toiminnassa sinnikkyys.

Ovatko lapset keskittyneitä ja läsnä läpi tapahtuman.

Lapset ovat läpi tapahtuman silmiinpistävän aktiivisia ja yrittävät täysillä.

Avoimeen kohtaan voit tuoda havaintoja lyhyesti lisää: esimerkiksi toteutuuko pelille heittäytyminen vain osan kohdalla ja mistä tämä voisi johtua (harjoite, palautteenanto, valmentajan läsnäolo tms.)

Nuoruusvaihe 12-15.v

3) Toistojen määrä, tavoiteltujen teknis-taktisten toistojen määrä

Harjoitteet mahdollistavat jokaiselle tavoitteen mukaisia toistoja

Nuoruusvaiheessa mennään syvemmälle kahdella lisäkysymyksellä.

Tuleeko nuorille harjoituksessa teeman mukaisesti teknis-taktisia toimintoja toistuvasti.

Onko harjoituksen tila-ja aikavaatimus kehittävä ja vastaa ikävaiheen vaatimustasoa.

Teknis-taktisten toistojen määrän arviointi toimii samansuuntaisesti kuin pallokosketuksien määrän arviointi.

”Pelin vaatimusten mukaisesti täysivauhtista” viittaa myössiihen että nuorilla pitää harjoittelun arvioinnissa ottaa huomioon jo paremmin fysiologiset näkökulmat mm. Harjoituksen rytmityksessä.

Avoimeen kohtaan voit tuoda havaintoja lyhyesti lisää: esimerkiksi oliko harjoituksessa vain yksi osio jossa tavoiteltiin teknis-taktisia toistoja tai oliko harjoitusten tila-ja aikapaine korkea osassa harjoitteita mutta liian matala toisissa osioissa.

5) Pelaajien toiminta on pelin vaatimusten mukaisesti täysvauhtista

Pelaajat pyrkivät rohkeasti riistämään palloa ja toimimaan rohkeasti hyökätessä. Pelaajat eivät luovuta ja jätä tilanteita kesken. Kaikki lapset ovat läsnä harjoitteissa ja heittäytyvät pelille. Tila ja aikapaine vastaa ikävaiheen pelillistä vaatimustasoa.

Lähteet:

Palloliitto

Lasten ja nuorten valmennuksen laadun kehittäminen Havainnointilomakkeen käyttöönotto 10.5.22

Lasten valmennuksen kehittäminen Laatuverkosto lasten  valmennuksen avaintoimijoille 25.4.2022

Valmennuslinja ja lasten valmennuksen kehittäminen Seurojen infotilaisuus 7.12.2021

Ohessa siis havainnointi- ja seurantalomake jota minäkin olen jo käyttänyt GrIFK joukkueiden harjoituksissa. Se on testissä seuroissa ympäri Suomea ja tulokset saadaan kesän jälkeen.

Arvioi itse omalta kohdaltani minkä arvosanan 1-10 antaisit itsellesi:(koskien viimeisimpiä harjoituksia joissa olit mukana vetämässä treenejä) lähetä minulle heti oma itsearviointisi: artuohi@hotmail.com

Valmentaja nimi:

1.Valmentajan toiminta innostavaa: 1-10

2.Lapset ovat harjoitusajasta liikkeessä %: 0-100%

3.Toistojen määrä pallokosketukset ei lainkaan/runsaasti 1-10

4.Lapset yrittävät täysillä ei lainkaan/koko ajan 1-10.

12-15.v valmentajille

5.Pelaajien toiminta on pelin vaatimusten mukaisesti täysivauhtista 1-10

Tavoitteet ja sisällön näet esityksestä!

Palloliiton Lasten valmennuksen webinaarit: ilmoittaudu heti:

Ma 6.6 klo 15.00-16.00 Innostava ja motivoiva lasten valmennus! Teemana oppiminen ja valmentajan palauteenantotaito.

Ma 13.6 klo 15.00-16.00 Sujuvuutta lasten harjoituksiin! Teemana organisointitaidot, ryhmän hallinta ja lasten kohtaaminen.

Ma 20.6 klo 15.00-16.00 Se kuuluisa vaatimustaso! Mitä vaatimustasolla lasten jalkapallossa tarkoitetaan ja miten sitä luodaan

Palloliitto toteuttaa kesäkuussa tiiviin kolmen webinaarin sarjan, jossa pureudutaan lasten valmennuksen ydintaitoihin. Startataan tehokkailla tunnin seteillä ensi viikolla ja edetään kolme osaa viikon välein.

Lämpimästi tervetuloa! Webinaarit ovat avoimia kaikille lasten valmennuksen parissa toimiville. Täten pyydän, että jaatte kutsua (rekisteröitymislinkkejä) eteenpäin myös seuranne sisällä lapsuusvaiheen valmentajille! Kiitos!

Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa automaattisesti kutsun tapahtumaan. 

Webinaarien teemat ovat seuraavat:

Webinaari 1: Maanantaina 6.6. kello 15:00-16:00

  • Innostava ja motivoiva lasten valmennus! Teemana oppiminen ja valmentajan palauteenantotaito.

Rekisteröidy mukaan tästä: https://teams.microsoft.com/registration/QoyTRgiWjUWyXocTNiqZkQ,Ru8RGWFP102n2C4bv2g85g,-PxWXQc7DkK30ymdg8fBLg,cX-XRm2Fbkm8Snt1duUcpA,psY3weTXD0mVXNgh8gGn5Q,7joLfuAhyUa7B8UyMBvyzg?mode=read&tenantId=46938c42-9608-458d-b25e-8713362a9991

Webinaari 2: Maanantaina 13.6 kello 15:00-16:00

  • Sujuvuutta lasten harjoituksiin! Teemana organisointitaidot, ryhmän hallinta ja lasten kohtaaminen.

Rekisteröidy mukaan tästä: https://teams.microsoft.com/registration/QoyTRgiWjUWyXocTNiqZkQ,Ru8RGWFP102n2C4bv2g85g,-PxWXQc7DkK30ymdg8fBLg,NHaI6CqxO0272_bKvWrO_A,LcI7kglU8UKhL2u2FpGV4w,r5_uBZJwwUqMpHqOdny_PA?mode=read&tenantId=46938c42-9608-458d-b25e-8713362a9991

Webinaari 3: Maanantaina 20.6. kello 15:00-16:00

  • Se kuuluisa vaatimustaso! Mitä vaatimustasolla lasten jalkapallossa tarkoitetaan ja miten sitä luodaan.

Rekisteröidy mukaan tästä: https://teams.microsoft.com/registration/QoyTRgiWjUWyXocTNiqZkQ,Ru8RGWFP102n2C4bv2g85g,-PxWXQc7DkK30ymdg8fBLg,F_GRcaIbq0mAC7im4eRrZw,m58Vc1OfmUOuNFp3-Ud85g,pzu-sIigfkWibAlIM8bhug?mode=read&tenantId=46938c42-9608-458d-b25e-8713362a9991

Webinaarisarjan puhujana toimii Samuel Bird.

Tällä hetkellä HJK:ssa kaupunginosavastaavana ja taitokouluvalmentajana työskentelevä Samuel on koulutukseltaan nuoriso-ohjaaja sekä lasten ja nuorten erityisohjaaja. Psyykkisen ja sosiaalisen valmentajuuden asiantuntijuutta hän on kartuttanut kymmenen vuoden lasten valmennuksen urallaan lisäksi liikuntapsykologian ja kasvatuspsykologian opinnoilla.

Näyttökuva 2022-5-30 kello 14.42.42
Avaa keskustelu
Hei👋
Miten voimme auttaa?